Mlekomat Bate

Naslov mlekomata:
Bate 2, 5251 Grgar

Kmetija:
Kmetija Hubjani

Naslov kmetije:
Bate 2, 5251 Grgar

URL:
http://www.planota.si/sl/izletniske-tocke/bate/kmetija-hubjani